HISTORIA


Chcąc poznać historię powstania Gminnych Spółdzielni „SCh” w Polsce musimy wrócić do czasów PRL. Okres bardzo burzliwy w historii, zachodziło wtedy mnóstwo zmian zarówno gospodarczych jak i politycznych. W tym czasie pozycja Gminnych Spółdzielni pod względem handlowym była na bardzo dobrej pozycji, gdyż stanowiła praktycznie monopol w handlu na wsi.


Aby móc zobaczyć początki naszej „sieniawskiej” spółdzielni musimy cofnąć się do dnia 10 czerwca 1947r, w którym to został uchwalony jej pierwszy statut. Inicjatorami było

10 osób, a mianowicie: Michał Chodań, Szczepan Chodań, Jan Buniowski, Piotr Buniowski, Michał Lisik, Kazimierz Mazur, Wawrzyniec Przeszło, Marcin Krokos, Walerian Chmielecki i Jan Szul. Działalność spółdzielni zarejestrowana została w Sądzie Okręgowym w Przemyślu 10 grudnia 1947r. W tym okresie, zarówno w Sieniawie jak i w okolicznych miejscowościach funkcjonowały podobne spółdzielnie, które to w latach 1948-1951 weszły w skład Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie. Ostatnią z przyłączonych spółdzielni była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Majdanu Sieniawskiego, był to rok 1957.

W tym okresie sytuacja finansowa spółdzielni była trudna. Siedzibą, do wspomnianego 1957r., był przyległy do rynku budynek pochodzący z mienia pożydowskiego, później siedziba została przeniesiona do częściowo wyremontowanego ratusza. Zagospodarowano go wówczas, w części parterowej na placówki handlowe, a połowę pomieszczeń piętra na biura. W ówczesnym czasie spółdzielnia wiele środków finansowych przeznaczyła na remonty ratusza i kamieniczek znajdujących się w rynku. To właśnie w nich ulokowane były sklepy spółdzielcze, piekarnia czy składy towarów. Dzięki dobrej gospodarce ówczesnych zarządów spółdzielni powstawały nowe obiekty. W latach 1959-1974 wybudowano i oddano do użytku magazyny zbożowe, paszowe, nawozowe oraz nową piekarnię. Zarówno magazyny jak i piekarnia funkcjonują tam do dnia dzisiejszego.

Kolejną inwestycją było uruchomienie w 1975r wytwórni wód gazowanych. Budynek zakupiony od Spółdzielczych Kółek Rolniczych został wyremontowany, tutaj też zostały przeniesione biura.


Następnym, jednym z najbardziej znaczących przedsięwzięć była budowa Pawilonu Handlowego w Sieniawie. Część handlowa i administracyjna została oddana do użytku w 1979r. To kolejny obiekt spółdzielni, który remontowany i modernizowany służy do dnia dzisiejszego. W tym czasie powstawały też kolejne sklepy w Wylewie, Dybkowie, Rudce, Dobrej, Czerwonej Woli, Cieplicach, Adamówce, Pawłowej, punkt skupu żywca w Sieniawie i Majdanie Sieniawskim, rozbudowano składy magazynowe. Ogółem funkcjonowało wtedy m. in. 42 placówki handlowe, restauracja, piekarnia, bazy magazynowo-skupowe, a spółdzielnia zatrudniała niemal 200 osób.

Niestety w 1990 roku nadciągnęły nad spółdzielnie czarne chmury. Wzrost inflacji, stóp procentowych, nieprzemyślane do końca inwestycje, a także niesprzyjająca polityka pogorszyły znacząco sytuację finansową. Jednak pomimo utraty wielu placówek zlokalizowanych w obcych obiektach majątek spółdzielni nie został wyprzedany. W dalszym ciągu prowadzone były potrzebne remonty i modernizacje spółdzielczych obiektów. Powstał nowy sklep w Krasnem, ponadto sukcesywnie remontowano i unowocześniano budynki, wymieniano samochody dostawcze, urządzenia piekarnicze, a także wyposażenie sklepów. Udało się także kupić obiekt sklepu usytuowany w Rynku w Sieniawie, ten w którym w 1947r spółdzielnia rozpoczynała swoja działalność.


W 2003 roku, w związku z problemami finansowymi z jakimi zmierzyła się Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tryńczy podjęto decyzję o przyłączeniu jej do sieniawskiej spółdzielni. Dzięki temu zyskaliśmy 6 nowych sklepów, z których 4 prosperują do dnia dzisiejszego.

Wszystkie opisane powyżej działania nie miały by miejsca w historii naszej spółdzielni gdyby nie przyczynili się do tego ludzie. Osoby, które z zamiłowaniem i pasją, nie rzadko idąc pod prąd, aby dotrzeć do wyznaczonego celu działały dla spółdzielczości.

Należy w tym miejscu przytoczyć nazwiska osób, które od 1947r kierowały spółdzielnią,

a mianowicie: Antoni Dyrda, Andrzej Kowal, Franciszek Szyszka, Tytus Korotyński, Franciszek Dyrda (1962-1977), Andrzej Litwiński (1977-1986), Eugeniusz Mrozek(1986-1989),

Jan Skalski(1989-2019) oraz Andrzej Janusz (2019-obecnie).


Poza wymienionymi wyżej osobami, które kierowały pracami zarządu, funkcję członków zarządu, na przestrzeni wspomnianych lat, pełniło 26 osób. Prace zarządu były wspierane także przez doświadczonych i oddanych działaczy spółdzielczych, którzy pracowali w radzie nadzorczej i innych strukturach spółdzielni. Były to osoby oddane spółdzielni, które z zamiłowaniem, pasją, niejednokrotnie poświęcając swoje życie osobiste, nie tylko pracowały, ale można śmiało powiedzieć, że oddały swoje życie spółdzielni. Niestety, wielu z nich nie ma już wśród nas, ale możemy śmiało powiedzieć, że pozostawili po sobie żywy „spółdzielczy pomnik”.

I mimo, że Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” to już staruszka, która w swoim życiu wiele doświadczyła, dzięki tym wszystkim osobom, które nią kierowały, pracowały dla niej, a także kierują i pracują w obecnym czasie, możemy śmiało powiedzieć, że czas nie zostawił na niej śladu.